Jacqueline den Brok

Jacqueline den Brok heeft begin jaren tachtig een oproep geplaatst in het tijdschrift Libelle. Destijds was er nog weinig bekend over Marfan en er was ook nog geen internet.
In 1982 richtte de dan 24-jarige Jacqueline samen met een aantal mensen de Contacgroep Marfan Nederland op.

Jacqueline den Brok

Jacqueline heeft in ruim twaalf en een half jaar veel zaken voor de Contactgroep Marfan in gang gezet en ontwikkeld. Zij zette zich krachtig in om “het negatieve van de aandoening Marfan om te buigen tot iets positiefs”. Contact maken, goede actuele kennis verkrijgen en dingen doen om het leven met Marfan draaglijker te maken: Jacqueline is voor velen een inspiratiebron geweest.

In de loop der jaren heeft de Contactgroep verschillende grotere giften ontvangen, vaak met een specifiek doel gegeven. Dat gebeurde ook bij het overlijden van Jacqueline (35 jaar) in juni 1994. Deze giften werden gebundeld en ondergebracht in een speciaal fonds. Met instemming van de ouders en de broer van Jacqueline is dit fonds ‘het Jacqueline den Brok Fonds’ genoemd ter nagedachtenis aan haar inzet en gedrevenheid.

Het Jacqueline den Brok Fonds

Het Jacqueline den Brok Fonds vormt een zelfstandig fonds binnen de Contactgroep Marfan en verwerft gelden ten behoeve van activiteiten die tot doel hebben het fenomeen Marfan in wetenschappelijk en/of maatschappelijk opzicht te ondersteunen dan wel uit te dragen. De bepalingen van het fonds zijn bij afzonderlijk reglement vastgesteld.

Donaties en giften

Donaties met betrekking tot het fonds kunnen worden gestort op bankrekeningnummer:

IBAN: NL23 INGB 0005 4259 80
BIC: INGBNL2A
T.n.v.: Contactgroep Marfan Nederland
O.v.v.: Jacqueline den Brokfonds (of JDB fonds)

Aanvraag subsidie

Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag doen om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie vanuit dit fonds. De aanvraag moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Deze aanvraag moet bevatten:

  • de doelstellingen
  • opzet en begroting
  • omschrijving rechtspersoon

Besluitvorming

Het voltallig bestuur dient zich in kennis te stellen van de aanvraag. Het bestuur kan alleen op grond van een consensus besluit over gaan tot toekenning. Het bestuur heeft het recht om voorwaarden te verbinden aan de subsidie.

Financieel beheer

In de Algemene Leden Vergadering wordt jaarlijks verantwoording afgelegd door het bestuur aan haar leden over het gevoerde beleid met betrekking tot toekenning van een subsidie, en het beheer van de gelden.